Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez „ KASKAT” Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.05.2016r.) informujemy:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „KASKAT” Sp. z o.o. ul. Husarska 10, ul. Husarska 10 w Gorzowie Wlkp. Można skontaktować się z nami:
– listownie na adres: ul. Husarska 10, 66-400 Gorzów Wlkp.,
– przez e-mail: rodo@kaskat.com
– telefonicznie: 95 725 31 10

2. Cel przetwarzania danych osobowych, źródło pozyskania oraz podstawa prawna przetwarzania

Spółka KASKAT będzie przetwarzać Państwa dane osobowe ponieważ jesteście Państwo osobami kontaktowymi dla Spółki KASKAT u naszego kontrahenta lub potencjalnego kontrahenta, w celu prezentowania kompleksowej oferty w zakresie usług i towarów, zawierania lub wykonywania umów już zawartych między podmiotem który Państwo reprezentujecie, udzielania zamówień bądź ich przyjmowania, kierowania zapytań i udzielania odpowiedzi. Państwa dane są przetwarzane w związku z prawnie uzasadnionym interesem Spółki, jakim jest marketing produktów i usług własnych, możliwość bieżącego kontaktu z naszymi kontrahentami. Jeżeli nie życzycie sobie Państwo otrzymywać od nas informacji handlowych i promocyjnych lub żądacie zaprzestania lub usunięcia swoich danych osobowych, możecie w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw poprzez kliknięcie w link rodo@kaskat.com.
Państwa dane tj. Imię i nazwisko, służbowy nr telefonu, adres e-mail, miejsce pracy, stanowisko służbowe, pozyskaliśmy bezpośrednio od państwa lub od Państwa pracodawcy – podmiotu, który Państwo reprezentujecie.

3. Okres przetwarzania danych osobowych

Państwa dane będą przetwarzane w czasie realizacji celu, dla którego zostały pobrane, a także do czasu przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek z Państwa osobą lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Administratora danych.

4. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane będą przekazywane naszym kontrahentom w zakresie usług i produktów, obsługi księgowej, windykacyjnej, prawnej, IT, a także organom publicznym którym dane są przekazywane na mocy przepisów prawa.

5. Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych

– prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
– prawo dostępu,
– prawo do sprostowania oraz usunięcia danych,
– prawo do ograniczenia ich przetwarzania,
– prawo do ich przenoszenia,
– prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Niezależnie przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Staramy się, aby nasze działania marketingowe były realizowane w taki sposób, aby odpowiadały na Państwa oczekiwania i potrzeby, dlatego jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i uwagi w zakresie otrzymywanych od nas informacji.